در این ویدئوی کوتاه باهم تمرینی انجام می دهیم که کشف می کنیم عمیق ترین مانع درونی شما چیست و چطور می توانید آن را با ای اف تی از بین ببرید