نازنین سخاوتی -کیمیاگر- هستم. کوچ رشد و توسعه فردی و سازمانی. ۱۸ سال است که در زمینه های مختلف خودآگاهی و رشد فعالیت دارم. همیشه تلاشم بر این بوده که قطعات مختلف یک زندگی موفق را -که معتقدم از درون هر انسانی شکل می گیرد- کنار هم قرار دهم. در تمام این سالهای تلاش و تحقیق، زندگی ام از نظر معیار موفقیت بیرونی چیزی در حد زیر صفر بود. دوران سختی، رکود، شکست، افسردگی و نا امیدی، که برخلاف انتظارم سالها طول کشید. با استفاده از قانون جذب تمام سعیم را کردم که اوضاع را تغییر دهم اما همیشه چیزی جز شکست نبود. با نگاهی عمیق و طولانی به زندگی فهمیدم که تمام چیزهایی که قرار است به زندگیم معنا دهند از قبیل پول، تحصیل، موفقیت برایم بی معنی و زودگذر است و این مرا در سالها افسردگی فرو برد. بعدها فهمیدم تلاشی که در این دوران سخت به کار می بردم به قوی تر شدن ریشه هایم کمک می کرده است. و حالا بابت تمام آن سالها سپاسگذارم. مدتی است تمرین تسلیم شدن به هستی را آغاز کرده ام و در این مسیر همه چیز راحت تر شده است. سخت اعتقاد دارم «برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است».

کوچینگ