ذهنیت فروشنده حرفه ای

 

چطور ذهنتان را برای یک فروش حرفه ای برنامه ریزی کنید.

در این کتاب کوچک یاد میگیریم:

ذهنیت و نگرش چیست و چرا مهم است؟

چطور ذهنیت و باورهای مانع روی فروش و ارائه خدمات شما اثر میگذارد؟

چطور می توانید ذهنیتهای غلط را کشف کنید و آنها را برای همیشه تغییر دهید؟

دریافت کتاب