نوشته‌ها

اشتباهی که 87 درصد افراد در رسیدن به اهدافشان انجام می دهند.

/
چرا وقتی هدفی را تعیین می کنیم به آن نمی رسیم؟ چرا انگیزه ای …

چگونه یک لیست ارزشهای فردی بنویسیم؟

/
چگونه ارزشهای فردی مانع دسترسی شما به برخی از اهدافتان می شوند؟…