نوشته‌ها

هدف گذاری را فراموش کنید. در عوض بر این نوشته تمرکز کنید.

/
  همه ما چیزهایی داریم که می خواهیم در زندگیمان به آنها برسیم. …

چگونه یک لیست ارزشهای فردی بنویسیم؟

/
چگونه ارزشهای فردی مانع دسترسی شما به برخی از اهدافتان می شوند؟…